Marjan Schaapman Communicatie

Procesmanagement

het verbeteren van bedrijfsprocessen en ontwikkelen van kwaliteitsbewust en risicogebaseerd denken

Bedrijven zetten kwaliteitsmanagement in om proactief te kunnen sturen op het verbeteren van kwaliteit en het verbinden van de bedrijfsonderdelen die bijdragen aan het resultaat. Om vervolgens bijvoorbeeld door middel van ISO-certificering de kwaliteitsborging aan te tonen. Een slimme organisatie past daarvoor een methodiek toe waarmee gestuurd kan worden op continue verbetering, bijv. met de Plan-Do-Check-Act-cyclus van Deming.

Marjan Schaapman kan uw organisatie op verschillende gebieden ondersteunen:

  1. Het implementeren van nieuwe en verbeteren van bestaande processen door het impliciete expliciet te maken. Wat is het doel van het bedrijfsproces en welke concrete resultaten worden beoogd? Welke afhankelijkheden onderkennen we? Hoe is de accountability geregeld? Hoe gaan we het effect meten en hoe verwerken we de lessons learned? Samen met de betrokken medewerkers brengt Marjan de processen en hun onderlinge relatie in kaart. 
  2. Het identificeren van stakeholders en klantengroepen d.m.v. onderzoek en analyse. Wie zijn zij? Wat is hun behoefte en wat zijn hun verwachtingen?
  3. Het (laten) uitvoeren van risicoanalyses. Welke factoren kunnen onze processen beïnvloeden en welke acties nemen we dan?
  4. Het verbeteren van de interne samenwerking door optimalisatie van de interne communicatie.
Interessant leesvoer!

Privacy Trends, Tips, Tools & Trivia van PrivacyTrends.nl

Alle ISO-normen verzameld van NEN

Een al wat oudere column (2015) maar heldere en nog steeds relevante uitleg door Sigma van ISO 9001:2015: Procesbenadering en risicogebaseerd denken

Van awareness naar gedragsverandering

Sommige verbeteringen vragen binnen uw organisatie nadrukkelijk om een gedragsverandering. Zo kan een kwaliteitssysteem alleen goed functioneren als alle medewerkers gefocust zijn op het verzamelen van feedback en verbeteren van processen, is het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige data een aandachtspunt dat tussen ieders oren moet komen te zitten en is goede risicobeheersing alleen mogelijk als ‘risicogebaseerd denken’ onderdeel is van de bedrijfscultuur. Met interne communicatie wordt deze deze gedragsverandering in beweging gezet.

Risicogebaseerd denken

Een risico is een onzekere factor die de beoogde kwaliteit kan beïnvloeden. Een risico hoeft niet per definitie negatief te zijn, maar kán het halen van de organisatiedoelstellingen in de weg staan. Of de invulling van de behoefte en verwachtingen van stakeholders en klanten belemmeren. En risico’s m.b.t. informatiebeveiliging en de bescherming van privacygevoelige data in relatie tot het internet en ‘de cloud’ kunnen grote (financiële en imago-)schade tot gevolg hebben.

De risico's voor uw organisatie nemen toe door bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving (denk aan de Meldplicht Datalekken en de op 1/5/2018  in werking tredende GDPR, de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacybescherming), nieuwe technologische ontwikkelingen en een toename van het aantal stakeholders waarmee uw organisatie rekening moeten houden.

In de norm ISO 9001 (kwaliteit) is risicobeheersing een specifiek aandachtspunt geworden. Het doel van risicobeheersing is om kwaliteit te borgen door risico's tijdig te identificeren en daar waar mogelijk bij te sturen. Hiervoor is het nodig dat iedereen in de organisatie zich bewust is van risico’s die zich kunnen voordoen.